UWAGI PRAWNE

 1. Niniejsza strona internetowa zwana dalej serwisem, zarejestrowana w domenie www.dello.com.pl, jest własnością Bartosza Kozłowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Dello Bartosz Kozłowski”, ul. Głowackiego 33, 17-300 Siemiatycze, NIP 9661228236.
 2. Prawa autorskie do materiałów zawartych w serwisie przysługują niepodzielnie firmie, z zastrzeżeniem pkt. 3-5.
 3. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania zawartości witryny mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i do użytku własnego, za uprzednim otrzymaniem stosownej pisemnej zgody firmy oraz podmiotów trzecich jeśli jest to podyktowane wymogami prawa.
 4. Część wykorzystanych materiałów przy tworzeniu niniejszego serwisu jest objęta prawami autorskimi podmiotów trzecich. Prawo do ich umieszczenia w witrynie w celach komercyjnych wynika ze stosownej licencji określonej na stronie http://creativecommons.org lub innych stronach internetowych, na których owe materiały zostały przez autorów umieszczone i upublicznione.
 5. Materiały opracowane przez firmy trzecie zostały opublikowane w serwisie za ich zgodą i z prawem do komercyjnego wykorzystania oraz edycji.
 6. Informacje zawarte w serwisie mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić profesjonalnych porad specjalistów. Firma nie bierze odpowiedzialności za celowe lub niecelowe szkody wywołane stosowaniem się do zamieszczonych w witrynie wiadomości.
 7. Wysłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres poczty elektronicznej jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie zawartych w wiadomości danych osobowych i teleadresowych w celu skonstruowania rzeczowej odpowiedzi. Podane dane mogą być także przetwarzane w celach statystycznych.
 8. Żadna informacja zamieszczona w serwisie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (art. 66 §1 KC) oraz innych właściwych przepisów prawnych.
 9. Serwis nie jest sklepem internetowym i nie prowadzi sprzedaży produktów online. Wszelkie informacje oraz kalkulacje mają charakter informacyjny, a ewentualna transakcja odbywa się poza serwisem.
 10. Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w serwisie, przekazane przez odwiedzającego, będą traktowane przez firmę jako poufne.
 11. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawek witryny o każdym czasie i w każdym wymiarze, bez uprzedniego informowania użytkowników, w tym użytkowników zarejestrowanych i korzystających z dedykowanej dla nich indywidualnej części witryny. Zastrzeżenie dotyczy także czasowego lub stałego wyłączenia witryny.
 12. Firma nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystywania i dystrybuowania informacji określonych w pkt. 7 bez żadnych ograniczeń.
 13. Firma nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczone w serwisie bez jej zgody lub przez nią nieopracowywane, np. w wyniku nieautoryzowanego dostępu do witryny podmiotów trzecich.
 14. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zawarte na stronach internetowych, do których odesłania znajdują się w serwisie. Zawarte w serwisie odnośniki do innych stron internetowych zostały umieszczone w dobrej wierze i przy wykorzystaniu najlepszej dostępnej wiedzy celem wzbogacenia treści witryny.
 15. Dane wrażliwe administrowane przez witrynę (dane teleadresowe, dane osoby kontaktowej w firmie i tzw. pliki cookies) nie podlegają żadnej formie handlu.
 16. Osoba udzielająca stosownych informacji ma pełne prawo do ich odwołania w każdym momencie, poprzez kontakt z firmą. Dane nie są także nigdzie wyświetlane i upubliczniane.
 17. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z serwisu o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które firma nie miała wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W takim przypadku wykonanie usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.
 18. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać przy wykorzystaniu podanych w serwisie kanałów komunikacji.